Help Center

๐ŸŽ

How to purchase an Opal gift card

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3

Unordered list

 • Item A
 • Item B
 • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

Are you looking to surprise your loved ones with the gift of focus from Opal? You can easily do so by purchasing a gift card! You can either send it via email or print it for a physical gift. To purchase an Opal gift card, follow these steps:

 • Go to www.opal.so/gift
 • Click "Buy"
 • Specify the "Quantity"
 • Input "Your Name," the "Recipient Name," your "Message," how you would like your gift card delivered, and "What email address should we send the gift voucher to?" and if you'd like to "Send Instantly" or "Send on a future date"
 • Click "Continue"
 • Complete gift card purchase
Please note that gift cards can only be purchased or redeemed through Opal's website.

That's it! If you're looking to redeem a gift card, you can find how to do it here.

There is a better way to focus

With a combination of app restrictions, real time feedback and rewards, you can begin to focus better and accomplish your dreams.

Try Opal for Free
Recurring Sessions
Whitelist Mode
Focus Score & History
Deep Focus Mode
Relevant Articles